Bulgarian Bible

Числа 6

Числа

Index

Глава 7

1

 И когато Моисей свърши поставянето на скинията и помаза и свети я с всичките й принадлежности, и олтара с всичките му прибори, и ги помаза и ги освети,

2

 тогава Израилевите първенци, началниците на бащините им домове, които бяха първенци на племената и поставени главни надзиратели при преброяването, донесоха принос;

3

 и поставиха приносите си пред Господа, шест покрити коли и дванадесет вола, по една кола от двама първенци, и по един вол от всекиго, и представиха ги пред скинията.

4

 Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:

5

 Приеми тия неща от тях, и нека служат за вършенето работата на шатъра за срещане; и дай ги на левитите, на всекиго според работата му.

6

 И тъй, Моисей взе колите и воловете и ги даде на лавитите;

7

 двете коли и четирите вола даде на гирсонците, според работата им;

8

 и четирите коли и осемте вола даде на на мерарийските синове, според работата им, под надзора на Итамара, син на свещеника Аарона.

9

 А на каатците не даде; защото тяхната работа в светилището беше до носят на рамена.

10

 И в деня, когато олтарът биде помазан, първенците принесоха за освещаването му; и първенците принесоха приносите си пред олтара.

11

 И Господ рече на Моисея: Нека принасят приносите си за освещаването на олтара по един първенец на ден.

12

 И тоя, който принесе приноса си на първия ден, беше Наасон, Аминадавовият син, от Юдовото племе;

13

 и приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебния принос;

14

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

15

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

16

 един козел в принос за грях;

17

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Наасона, Аминадавовият син.

18

 На втория ден принесе Натанаил, Суаровият син, първенецът на Исахаровото племе ;

19

 и за приноса си принесе едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;

20

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

21

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

22

 един козел в принос за грях; и един козел в принос за грях;

23

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Натанаила, Суаровият син.

24

 На третия ден принесе първенецът на завулонците, Елиав, Хелоновият син.

25

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;

26

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

27

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

28

 един козел в принос за грях;

29

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиава, Хелоновият син.

30

 На четвъртия ден принесе Елисур, Седиуровият син, първенецът на рувимците.

31

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;

32

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

33

 един, юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

34

 един козел в принос за грях;

35

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисура, Седиуровият син.

36

 На петия ден принесе първенецът на симеонците, Селумиил, Сурисадаевият син.

37

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено; с дървено масло, за хлебен принос

38

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

39

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

40

 един козел в принос за грях;

41

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Селумиила, Сурисадаевият син.

42

 На шестия ден принесе първенецът на гадците, Елиасаф, Деуиловият син.

43

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

44

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

45

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

46

 един козел в принос за грях;

47

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елиасафа, Деуиловият син.

48

 На седмия ден принесе първенецът на ефремците, Елисама, Амиудовият син.

49

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

50

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

51

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

52

 един козел в принос за грях;

53

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Елисама, Амиудовият син.

54

 На осмия ден принесе първенецът на манасийците, Гамалиил, Федасуровият син.

55

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

56

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

57

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

58

 един козел в принос за грях;

59

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Гамалиила, Федасуровият син.

60

 На деветия ден принесе първенецът на вениаминците, Авидан, Гедеониевият син.

61

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло за хлебен принос;

62

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

63

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

64

 един козел в принос за грях;

65

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Авидана, Гедеониевият син.

66

 На десетия ден принесе първенецът на данците, Ахиезер, Амисадаевият син.

67

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

68

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

69

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

70

 един козел в принос за грях;

71

 и за примирителна жертва две вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахиезера, Амисадаевият син.

72

 На единадесетия ден принесе първенецът на асирците, Фагеил, Охрановият син.

73

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли ; един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

74

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

75

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

76

 един козел в принос за грях;

77

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Фагеил, Охрановият син.

78

 На дванадесетия ден принесе първенецът на нефталимците, Ахирей, Енановият син.

79

 Приносът му беше едно сребърно блюдо тежко сто и тридесет сикли : един сребърен леген от седемдесет сикли, според сикъла на светилището; и двете пълни с чисто брашно, смесено с дървено масло, за хлебен принос;

80

 един златен темянник от десет сикли , пълен с темян;

81

 един юнец, един овен, едно едногодишно агне за всеизгаряне;

82

 един козел в принос за грях;

83

 и за примирителна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет едногодишни агнета. Това беше приносът на Ахирея, Енановият син.

84

 Тия бяха приносите от Израилевите първенци за освещаването на олтара в деня, когато биде помазан: дванадесет сребърни блюда, дванадесет сребърни легена и дванадесет златни темянника;

85

 всяко сребърно блюдо беше от сто и тридесет сикли ; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли ; всичкото сребро на съдовете беше две хиляди и четиристотин сикли , според сикъла на светилището;

86

 дванадесет златни темянника пълни с темян; (всеки темянник беше от десет сикли , според сикъла на светилището; всичкото злато на темянниците беше сто и двадесет сикли );

87

 всичкият добитък за всеизгаряне беше дванадесет юнеца, дванадесет овена, дванадесет едногодишни агнета, заедно с хлебния им принос, и дванадесет козела в принос за грях;

88

 и всичкият добитък за примирителна жертва беше двадесет и четири юнеца, шестдесет овена, шестдесет козела и шестдесет едногодишни агнета. Така стана освещаването на олтара, след като биде помазан.

89

 И когато влезе Моисей в шатъра за срещане, за да говори с Бога , тогава чу гласа; който му говореше отгоре на умилостивилището, което беше върху ковчега за плочите на свидетелството между двата херувима; и говореше му.

Числа 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: