Afrikaans Bible

1 KRONIEKE 8

1 KRONIEKE

Return to Index

Chapter 9

1

 En die hele Israel is in geslagsregisters opgeneem, en kyk, hulle is opgeskrywe in die boek van die konings van Israel. En die mense van Juda is in ballingskap na Babel weggevoer vanweë hulle ontrou.

2

 En die wat vroeër in hulle besitting, in hulle stede gaan woon het, was: Israeliete, die priesters, die Leviete en die tempelbediendes.

3

 En in Jerusalem het gewoon van die seuns van Juda en van die seuns van Benjamin en van die seuns van Efraim en Manasse:

4

 Utai, die seun van Amm¡hud, die seun van Omri, die seun van Imri, die seun van Bani, van die seuns van Peres, die seun van Juda;

5

 en van die Siloniete: As ja, die eersgeborene, en sy seuns;

6

 en van die seuns van Serag: Jehuel en hulle broers, ses honderd en negentig;

7

 en van die seuns van Benjamin: Sallu, die seun van Mesullam, die seun van Hod wja, die seun van Hassenua,

8

 en J¡bneja, die seun van Jeroham, en Ela, die seun van Ussi, die seun van Migri, en Mesullam, die seun van Sef tja, die seun van Rehuel, die seun van J¡bneja;

9

 en hulle broers volgens hulle afstamming, nege honderd ses en vyftig; al hierdie manne was familiehoofde van hulle families;

10

 en van die priesters: Jed ja en Jojarib en Jagin,

11

 en As rja, die seun van Hilk¡a, die seun van Mesullam, die seun van Sadok, die seun van M‚rajot, die seun van Ah¡tub, die vors oor die huis van God;

12

 en Ad ja, die seun van Jeroham, die seun van Pasgur, die seun van Malk¡a, en M esai, die seun van Adiël, die seun van Jags‚ra, die seun van Mesullam, die seun van Mes¡llemit, die seun van Immer;

13

 en hulle broers, hoofde van hulle families, sewentien honderd en sestig, dapper manne in die dienswerk van die huis van God;

14

 en van die Leviete: Sem ja, die seun van Hassub, die seun van Asr¡kam, die seun van Has bja, van die seuns van Mer ri;

15

 en B kbakkar, Heres en Galal en M ttanja, die seun van Miga, die seun van Sigri, die seun van Asaf;

16

 en Ob dja, die seun van Sem ja, die seun van Galal, die seun van Jedutun; en Ber‚gja, die seun van Asa, die seun van lkana wat in die dorpe van die Netofatiete gewoon het.

17

 En die poortwagters was: Sallum en Akkub en Talmon en Ah¡man en hulle broers; Sallum was die hoof,

18

 en tot nou toe is hy in die koningspoort teen die ooste; hulle was die poortwagters van die laers van die seuns van Levi.

19

 En Sallum, die seun van Kore, die seun van bjasaf, die seun van Korag, en sy broers uit sy familie, die Koragiete, was oor die dienswerk, as drumpelwagters van die tent, omdat hulle vaders by die laer van die HERE die ingang bewaak het.

20

 En P¡nehas, die seun van Ele sar, was vroeër bevelhebber oor hulle. Mag die HERE met hom wees!

21

 Sagar¡a, die seun van Mesel‚mja, was poortwagter by die ingang van die tent van samekoms.

22

 Hulle almal wat as drumpelwagters uitgesoek was, was twee honderd en twaalf; hulle is in hul dorpe in die geslagsregister opgeneem. Dawid en die siener Samuel het hulle in hul ampsplig bevestig.

23

 En hulle met hul seuns was aangestel oor die poorte van die huis van die HERE, van die tenthuis, om wag te hou.

24

 Die poortwagters moes aan die vier windstreke wees, na die ooste, weste, noorde en suide toe.

25

 En hulle broers, in hulle dorpe, moes van tyd tot tyd vir sewe dae saam met hulle inkom.

26

 Want in die ampsplig het hulle, die vier owerstes van die deurwagters, gestaan. Van die Leviete was oor die kamers en oor die skatte van die huis van God.

27

 En hulle moes in die nag rondom die huis van God bly, want hulle het die wag gehad en moes elke môre oopsluit.

28

 En sommige van hulle was aangestel oor die gereedskap van die diens; want hulle moes dit voltallig inbring en voltallig uitbring.

29

 En sommige van hulle was aangestel oor die gereedskappe en oor al die heilige voorwerpe en oor die fynmeel en die wyn en die olie en die wierook en die speserye.

30

 En van die seuns van die priesters was daar mengers van salf uit speserye.

31

 En Matt¡tja, uit die Leviete, wat die eersgeborene van die Koragiet Sallum was, het amptelik die toesig oor die bakwerk gehad.

32

 En van die kinders van die Kehatiete, van hulle broers, moes sorg vir die toonbrode om dit elke sabbat klaar te maak.

33

 En dit was die sangers, hoofde van families van die Leviete, in die kamers, vry van ander diens; want hulle was dag en nag in hul dienswerk besig.

34

 Dit was die hoofde van families van die Leviete, hoofde volgens hulle afstamming; hulle het in Jerusalem gewoon.

35

 En in G¡beon het die vader van G¡beon, Je‹-el, gewoon; en die naam van sy vrou was M „ga.

36

 En Abdon was sy eersgebore seun, dan Sur en Kis en Baäl en Ner en Nadab

37

 en Gedor en Agjo en Sagar¡a en Miklot.

38

 En Miklot was die vader van S¡meam; en hulle het ook teenoor hulle broers in Jerusalem saam met hulle broers gewoon.

39

 En Ner was die vader van Kis, en Kis van Saul, en Saul van Jonatan en Malkisua en Abin dab en sbaäl.

40

 En die seun van Jonatan was Merib-baäl, en Merib-baäl was die vader van Miga.

41

 En die seuns van Miga was: Piton en Meleg en Tagr‚a.

42

 En Agas was die vader van Jaëra, en Jaëra van Al‚met en Asm wet en Simri; en Simri was die vader van Mosa;

43

 en Mosa was die vader van B¡nea; en sy seun was Ref ja, sy seun Ele sa, sy seun Asel.

44

 En Asel het ses seuns gehad, en d¡t is hulle name: Asr¡kam, Bogru en Ismael en Se rja en Ob dja en Hanan; dit was die seuns van Asel.

1 KRONIEKE 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: